logotype

PODMÍNKY LFA

Účastníkem Letní fagotové akademie Rataje nad Sázavou (dále jen LFA) se rozumí jakýkoliv zletilý i nezletilý, aktivní i pasivní účastník, který má řádně vyplněnou přihlášku a zaplacený kurz. LFA se smí zúčastnit člověk jakékoliv věkové kategorie; za účastníky mladší 18-ti let plně zodpovídá rodič nebo pověřená osoba. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za žádného účastníka kurzu. Pořadatel nevyžaduje doprovod rodiče u účastníků mladších 15-ti let, avšak doprovod zodpovědné osoby doporučuje.

Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se účastníkům přihodí během LFA. Zletilý i nezletilý účastník plně zodpovídá za své chování a nese za něj zodpovědnost. Každý účastník LFA si musí v předstihu a na vlastní náklady uzavřít úrazové a zdravotní pojištění na dobu trvání LFA.

Pořadatel nezodpovídá za nástroje účastníků. Každý účastník je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době mimo výuku.

Používání ilegálních drog během kurzů je přísně zakázáno. Požívání alkoholu je přísně zakázáno mladším 18-ti let a u starších účastníků je pouze na vlastní nebezpečí.

 

Pořadatel se zavazuje:

  • zajistit ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře) po dobu LFA, nemusí však zajistit jídlo pro vegetariány a jiné osoby s vymezeným jídelníčkem

  • zajistit prostory pro výuku, cvičení a uspořádání koncertů během LFA

  • zajistit výuku v plné kvalitě a v co nejširším rozsahu

  • dodržet předem dojednané podmínky LFA

  • informovat účastníky kurzů o rozvrhu a průběhu kurzů

 

Účastník se zavazuje:

  • dodržet předem dojednané podmínky LFA

  • chovat se slušně a zodpovědně, chodit včas do hodin výuky

  • respektovat příkazy vedení LFA

  • k plnému poskytnutí audio, video a foto záznamů pořízených během LFA pro jakékoli další účely LFA bez nároku na honorář

  • účastník se vzdává nároku na honorář na koncertech uspořádaných během LFA

 

Vedení si vymezuje právo možnosti vyloučit účastníka za okolností, kdy nebude dodržovat sjednaná pravidla a podmínky, a to zcela bez nároku na vrácení kurzovného. O vyloučení účastníka kurzů rozhoduje Kateřina Kmínková společně s lektory LFA.

Odesláním přihlášky na LFA dáváte najevo, že jste srozuměn/a a souhlasíte s podmínkami kurzů.


V Praze dne 25. 1. 2018                                     MgA. Kateřina Kmínková

 

5770274-pkf logo-reeds-and-stuff Nadace-Zivot-Umelce Logo CMYK CNConsult
logo cphil orange Logo Min. kultury
zahlavi

 

logo-SFK

img firmy logo fa  mestys-rataje-nad-sazavou 227341

Rataje nad Sázavou

63377 151261354904214 2718853 nKlub Čtrnáctka

PARTNER OSA  kudyznudy logo      

2021  LFA - Letní Fagotová Akademie   Vytvořeno dílnou naaija creativè